Ustrojstvo

3. TIM ZA NOVČANE NAKNADE

  • priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratne naknade u svezi s obrazovanjem, jednokratne pomoći, potpora za obrazovanje, doplatak za pomoć i njegu,naknade za ugroženog kupca energenata, aknade za podmirenje pogrebnih troškova korisnika
  • preispitivanje prava,
  • svi poslovi oko zabilježbe potraživanja, te naknadom štete,
  • davanje prijedloga stručnim timovima o potrebama drugih prava iz sustava socijalne skrbi,
  • ostali poslovi sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova u CZSS
  • priznavanje prava na usluge pomoći u kući
  • vođenje evidencije i dokumentacije o korisnicima i dostava izvješća
  • suradnja s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, te jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave

Poslove u timu za novčane naknade obavljaju stručni radnici:

Ivona Krajna dipl. soc. radnica

Sanela Merc mag. soc. rada

Anto Zorić mag. soc. rada