<--- Povratak

NASILJE U OBITELJI

Nasilje u obitelji je svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:

 • tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,
 • tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,
 • psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja,
 • spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,
 • ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne ili zajedničke imovine ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.

Zakon o kaznenom postupku predviđa mjere opreza, i to u slučaju kada su okolnosti takve da se nasilniku zbog određenih okolnosti i elemenata ne određuje pritvor, ali se smatra da se svrha zaštite žrtve može ostvariti i izricanjem neke od mjera opreza. Mjere opreza su sljedeće:

 • zabrana napuštanja boravišta,
 • zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja,
 • obveza okrivljenika da se povremeno javlja određenoj osobi ili državnom tijelu,
 • zabrana približavanja određenoj osobi i zabrana uspostavljanja veze s njom,
 • zabrana poduzimanja određene poslovne aktivnosti,
 • privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice,
 • privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom.

àMjere opreza u kaznenom postupku može izreći samo sud.

Prekršajnopravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji su zaštitne mjere, kazna zatvora, novčana kazna i druge prekršajnopravne sankcije propisane Prekršajnim zakonom.
Sud može nad počiniteljem nasilja u obitelji, osim zaštitnih mjera propisanih Prekršajnim zakonom, primijeniti sljedeće zaštitne mjere:

 • obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja,
 • zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji,
 • zabrane uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene nasilju,
 • udaljenja iz stana, kuće ili nekoga drugoga stambenog prostora,
 • obveznog liječenja od ovisnosti,
 • oduzimanja predmeta koji je namijenjen ili uporabljen u počinjenju prekršaja.

Svrha je zaštitnih mjera da se njihovom primjenom spriječi nasilje u obitelji, osigura nužna zaštita zdravlja i sigurnosti osobe koja je izložena  nasilju te otklone okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje prekršaja, a primjenjuju se radi otklanjanja ugroženosti osoba izloženih nasilju i drugih članova obitelji. Zaštitne mjere može predložiti žrtva ili policija. Bez obzira je li predložena zaštitna mjera, sud je može izreći i po službenoj dužnosti kad procijeni da je izricanje mjere opravdano. 
Zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja u obitelji, zabrane uznemiravanja ili uhođenja i zaštitne mjere udaljenja iz stana mogu se primijeniti i prije pokretanja prekršajnog postupka, po prijedlogu osobe izložene nasilju ili policije pri čemu je sud obvezan donijeti odluku odmah, a najkasnije u roku od 24 sata.

Žrtva obiteljskog nasilja može prijaviti nasilje:

 • policiji
 • nadležnom centru za socijalnu skrb
 • državnom odvjetništvu
 • nevladinoj udruzi
 • zdravstvenoj ustanovi
 • pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Ako je žrtva nasilja u obitelji prijavila nasilje, a tijekom prekršajnog ili kaznenog postupka se osjeća nesigurno ili ugroženo i u toj situaciji se može obratiti navedenim službama.

Tko može biti žrtva nasilja u obitelji, a tko može biti počinitelj?

 

Svaki član obitelji – nasilje u obitelji nema svoju dob, zanimanje ili stupanj obrazovanja, prisutno je u svim socijalnim skupinama.

 

Kada centar za socijalnu skrb posredno ili neposredno sazna za nasilje u obitelji:
- žurno i bez odgode izvješćuje policiju,
- uspostavlja što žurniji kontakt sa žrtvom,
- upoznaje žrtvu nasilja ili njezinog zakonskog zastupnika ili skrbnika o  njezinim zakonskim pravima i mjerama koje će poduzeti,
- posreduje i pomaže žrtvi nasilja u pronalaženju smještaja pravne ili zdravstvene pomoći ili upućuje u odgovarajuće savjetovalište,
- rukovodeći se načelom najboljeg interesa djeteta, utvrđuje je li zbog nasilja u obitelji došlo do kršenja prava djeteta pa se poduzimaju mjere žurne i cjelovite zaštite njegovih prava i interesa.

Detaljnije informacije:

 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (N.N. 137/09,14/10,60/10 )
 • Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji – donijela Vlada RH 15. rujna 2005. god, a nadopunila 07. rujna 2006.

<--- Povratak