O nama

Centar za socijalnu skrb Đakovo je javna ustanova koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Đakovo pokriva područje od oko 55 000 stanovnika i obuhvaća: grad Đakovo i prigradska naselja: Kuševac, Selci Đakovački, Piškorevci, Budrovci i Novi Perkovci, te općine: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra je u Đakovu, na adresi Petra Preradovića 2a.   

Ciljevi i djelatnost

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe,

Zakon o socijalnoj skrbi: NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17

Zakon o sudovima za mladež: NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15

Kazneni zakon: NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17

 

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima

 2. provodi izvršenja rješenja

 3. vodi propisane očevidnike

 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde

 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu

 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima

 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika

 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove

 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju

 10. vodi evidenciju posvojitelja

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

 2. obavlja stručno-analitičke poslove

 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti

 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima

 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike

 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba

 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi

 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga

 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda

 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora

 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga

 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica

 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora

 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb