<--- Povratak

Prava u sustavu socijalne skrbi
KORISNIK socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti osigurati svojim radom ili prihodom od imovine
ili iz drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i :
• tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili
drugog nasilja ili dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske
ili kazneno pravne zaštite
• tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga
osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može
udovoljiti osnovnim životnim potrebama
• druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o
alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno
neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Prava u sustavu socijalne skrbi
Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane naknade i  prava na socijalne usluge.

Gdje se ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi?
U Centru za socijalnu skrb Đakovo, P.Preradovića 2a.

Kako se mogu ostvariti prava?
O pravima iz sustava socijalne skrbi u prvom stupnju rješava centar za socijalnu skrb na čijem
području osoba ima prebivalište, odnosno boravište. Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj:157/13,152/14).
Za ostvarivanje bilo kojeg prava iz socijalne skrbi potrebno je podnijeti zahtjev Centru za socijalnu
skrb, koji nakon provedenog postupka odlučuje o pravu. Zahtjev može podnijeti:
• osobno stranka,
• roditelj za maloljetno dijete,
• roditelj za punoljetno dijete nad kojim je produžena roditeljska skrb,
• skrbnik,
• škola, ustanova, liječnik i sl.
Postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti.

NOVČANE NAKNADE koje se mogu ostvariti pri Centru za socijalnu skrb:
1. zajamčena minimalna naknada,
2. jednokratna naknada,
3. naknade u vezi s obrazovanjem,
4. osobna invalidnina,
5. doplatak za pomoć i njegu,
6. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
7. naknada do zaposlenja.

1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
Novčana pomoć koju može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za uzdržavanje i nisu ih u
mogućnosti ostvariti radom, prihodima od imovine ili na drugi način. Zajamčena minimalna naknada
priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstava za uzdržavanje, što znači da su im prihodi ispod
tzv. „cenzusa“ koji je utvrđen Zakonom o socijalnoj skrbi, a sredstva za život nisu u mogućnosti
ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Pravo se može ostvariti u naravi ili
novcu. Osnovica na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje iznosi 800,00 kuna.

2. JEDNOKRATNA NAKNADA
Novčana naknada ili naknada u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje
su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i
sl. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadukorisnik je dužan navesti za koju namjenu
treba pomoć i koliko sredstava je potrebno da tu potrebu podmiri. Također je dužan dostaviti
potrebne dokaze o konkretnoj životnoj potrebi zbog koje traži pomoć.

3. NAKNADE U SVEZI S OBRAZOVANJEM
Novčane naknade za obrazovanje su:
. naknada za redovito studiranje,
. naknada za troškove smještaja u učeničkom domu,
. naknada za troškove prijevoza.

4. OSOBNA INVALIDNINA
Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim
trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za
uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.
Osobna invalidnina se utvrđuje nakon što je prethodno provedeno vještačenje pri Prvostupanjskom
tijelu vještačenja i može iznositi do 1.250,00 kuna mjesečno što je najviši iznos za osobu koja nema
nikakav vlastiti prihod. Pravo na osobnu invalidninu ne može ostvariti osoba koja koristi stalni ili
tjedni smještaj izvan vlastite obitelji.
Korisnik ne može istodobno ostvarivati pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i
njegu.

5. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
Doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti
osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u
organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana,
oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Navedena osoba može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu ako:
· nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
· njen prosječni mjesečni prihod ako je samac, ne prelazi iznos od 250% osnovice, odnosno ako
prosječni mjesečni prihod članova njezine obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice za ostvarivanje
prava, u prethodna tri mjeseca,
· ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili
pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
Pravo se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba
pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu koje se utvrđuje vještačenjem
Prvostupanjskog tijela vještačenja u Centru za socijalnu skrb.
Doplatak za pomoć i njegu može se ostvariti u punom iznosu (500,00 kn mjesečno) ili smanjenom
iznosu (350,00 kn mjesečno).

6. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
Pravo na status roditelja njegovatelja se priznaje jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju,
odnosno osobe s invaliditetom, koja je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe tako da joj je
zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata,
a za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen. Također, pravo na status roditelja
njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s
invaliditetom, zbog kojih je u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala, te roditelju
djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osobe s invaliditetom s više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,
mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja donosi centar za socijalnu
skrb, a ministarstvo nadležno za socijalnu skrb daje suglasnost na rješenje Centra.

7. NAKNADA DO ZAPOSLENJA
Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom
kojoj je utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje.
Pravo se može ostvariti nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog
obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.
Pravo mogu ostvariti nezaposlene osobe, bez vlastitih prihoda. Naknada do zaposlenja iznosi 70% od
osnovice za ostvarivanje prava u socijalnoj skrbi (350,00 kn.) mjesečno.
Korisnik koji ostvaruje naknadu do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.

Dodatne informacije: Zakon o socijalnoj skrbi ( N.N. 157/13,152/14)

<--- Povratak