<--- Povratak

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Centar za socijalnu skrb Đakovo je javna ustanova osnovan rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I550-01/12-01/28 od 02. travnja 2012. god.,, a sukladno članku 117. Stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
Kao tijelo s javnim ovlastima Centar je obavezan omogućiti pristup informacijama :

 • pravodobnim objavljivanjem informacija o svom radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama,
 • davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev Centru za socijalnu skrb Đakovo.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti zahtjev za pristup informacijama ili u slučaju nekorištenja obrasca potrebno je naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.
Odlukom ravnateljice KLASA:080-02/15-01/1, URBROJ: 2121-40-01-01-15-1 od 12. Siječnja 2015. god. kao mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, te odgovornom osobom za zaštitu osobnih podataka- službenik za informiranje imenovana je KROATA ERCEG GRGURIĆ, diplomirana pravnica.
Za ostvarivanje prava na pristup informaciji , službenici za informiranje Kroati Erceg Grgurić može se obratiti:

 • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Đakovo, P.Preradovića 2a,
 • elektroničkim putem na adresu kroata.erceg-grguric@socskrb.hr ,
 • na broj fax-a : 031/813 278,
 • telefon: 031/559-370
 • donijeti osobno u pisarnicu Centra radnim danom ( pon.-čet.) 8,00 -12,00

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

       Podnositelj zahtjeva nije dužan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obavezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
DETALJNIJE INFORMACIJE: Zakon o pravu na pristup informacijama ( N.N. 25/13)

<--- Povratak