Ustrojstvo

B) Ravnatelj

Centar za socijalnu skrb  vodi ravnatelj.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

             
Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

 

  • organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
  • predstavlja i zastupa Centar ,
  • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
  • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće ,
  • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izviještaj o radu i poslovanju Centra,
  • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
  • sklapa i otkazuje ugovore o radu,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

Ravnateljica Centra : Dubravka Petrović,dipl.soc.radnica