<--- Povratak

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj provodi se u skladu s temeljnim načelima socijalne skrbi i načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti korisnika.
Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo mora:

 • biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetna
 • imati prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • imati poslovnu sposobnost
 • imati zdravstvenu sposobnost
 • imati završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje
 • imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo
 • imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj:

 • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi,
 • u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljskopravne zaštite,
 • u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,
 •  u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika.

Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva započinje podnošenjem zahtjeva za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. Zahtjev se podnosi nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta potencijalnog udomitelja. Osim zahtjeva, potrebno je priložiti i propisanu dokumentaciju. Slijedi razgovor sa socijalnim radnikom/com i psihologom/injom, a Tim za udomiteljstvo dolazi na terenski izvid u kuću potencijalnih udomitelja, pri čemu se provjerava odgovara li prostor potrebama korisnika. Ukoliko su zadovoljeni svi kriteriji, udomitelji dobivaju rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva.
Prije nego korisnik dođe u obitelj, udomitelj je dužan proći i edukaciju u trajanju od najmanje 20 sati, na kojoj se kroz radionice i predavanja obrađuju teme vezane uz udomiteljstvo. Nakon završenog osposobljavanja centar za socijalnu skrb daje udomitelju dozvolu za rad (licenciju) na vrijeme od pet godina za obavljanje određene vrste udomiteljstva te ga po službenoj dužnosti upisuje u registar udomitelja.


Detaljnije informacije: Zakon o udomiteljstvu, NN 90/11

 

<--- Povratak