Ustrojstvo

A) Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće,  kojega čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

                    Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik područne (regionalne) samouprave.

                     Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom društvenom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu Upravnog vijeća.

                   Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.                                              

                    Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

 

  • donosi Statut i opći kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
  • donosi financijski plan i  polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
  • donosi godišnji plan i program rada  Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
  • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
  • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
  • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih za osnivačka prava,
  • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje ,
  • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
  • raspravlja i odlučuje o izviješćima ravnatelja svaka tri mjeseca,
  • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim rad Centra te donosi odluke i obavlja druge  poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Đakovo su :

  1. Sanja Rogoz-Šola, mag.oec. - predsjednica Upravnog vijeća
   2. Pavo Cindrić, dipl.pravnik - zamjenik predsjednice Upravnog vijeća
   3. Mihaela Topić, prof.hrvatskog jezika i književnosti, kao predstavnici osnivača
   4. Damir Galeković, dipl.iur. predstavnik jedinice područne ( regionalne ) samouprave
    5. Kroata Erceg-Grgurić, dipl.pravnica, kao predstavnik radnika Centra