<--- Povratak

 

SKLAPANJE BRAKA PRIJE PUNOLJETNOSTI

U pravilu, brak mogu sklopiti samo punoljetne osobe. Iznimno, sud može dopustiti sklapanje braka osobi koja je navršila šesnaest godina života, ako utvrdi da je mentalno i tjelesno zrela za brak, te da za zaključenje braka postoji opravdan razlog.
Zahtjev za sklapanje braka prije punoljetnosti podnosi maloljetna osoba koja namjerava sklopiti brak i to nadležnom sudu. U postupku, sud će saslušati osobu koja namjerava sklopiti brak, njene roditelje, odnosno skrbnika i osobu s kojom namjerava sklopiti brak. Također sud će zatražiti  mišljenje centra za socijalnu skrb i ispitati okolnosti značajne za odluku. U navedenu postupku, psiholog i socijalni radnik centra će napraviti potrebnu obradu i dati mišljenje i prijedlog sudu vezano uz okolnost sklapanja braka za osobu mlađu od 18 godina.

 

RAZVOD BRAKA

Razvod braka pokreće se na nadležnom sudu, tužbenim ili sporazumnim zahtjevom. Tužbeni zahtjev pokreće bračni drug koji želi razvod braka ako se druga strana protivi razvodu braka (Muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana.) Sporazumnim zahtjevom, razvod braka pokreću oba bračna druga, ukoliko oboje žele razvod braka.
Sud će razvesti brak: ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, ili ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana, ili ako oba bračna druga sporazumno zahtijevaju razvod braka.
U postupku razvoda braka, za bračne drugove koji imaju zajedničku mlt. djecu, osim o činjenici razvoda braka (da li će se brak razvesti ili ne), odlučuje se i o tomu s kojim roditeljem će živjeti mlt. djeca, kako će viđati roditelja s kojim ne žive i koliko će roditelj koji ne živi s djecom doprinositi za njihovo uzdržavanje.

 

POSREDOVANJE PRIJE RAZVODA BRAKA
         Postupak posredovanja prije razvoda braka provodi se:
- kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom,
- kad se postupak radi razvoda braka pokreće sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti.
Postupak posredovanja namijenjen je ili pomoći u uklanjanju poteškoća u partnerskom odnosu ili postizanju dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka. Spomenuti postupak se provodi pred ovlaštenim posredovateljem (najčešće centri za socijalnu skrb).
U Centru za socijalnu skrb, postupak posredovanja provodi Stručni tim Centra za pitanja braka i obitelji (čine ga pravnik, psiholog i socijalni radnik). U okviru navedena postupka, preispituju se uzroci koji su doveli do poremećenosti bračnih odnosa i ukoliko postoji mogućnosti, radi se na otklanjanu navedenih poteškoća sa svrhom pomirenja bračnih drugova. Nadalje, bračni drugovi se upoznaju s pravnim i s psihosocijalnim posljedicama razvoda braka. Rok za provođenje postupka posredovanja je tri mjeseca.

 

 

MIŠLJENJE O POVJERAVANJU MLT. DJECE U POSTUPKU RAZVODA BRAKA ILI PRESTANKA ZAJEDNIČKA ŽIVOTA RODITELJA

Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, sud će odlučiti s kojim će roditeljem dijete živjeti te odrediti način i vrijeme susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem. U postupku donošenja spomenute odluke, sud će uvažiti sporazum roditelja, ako nije protivan dobrobiti djeteta. Ukoliko izostaje dogovor roditelja, sud će zatražiti prijedlog i mišljenje nadležnoga centra za socijalnu skrb, kada će se napraviti detaljna obrada za potrebe izrade spomenuta mišljenja (psiholog) i prikupiti druge važne informacije (ovisno o slučaju; izvid na terenu, prikupljanje podataka od strane škole, vrtića, zdravstvenih službi, policije,…). Mišljenje centra dano u postupku pred sudom, nije obvezujuće za sud.

 

 

PRIZNANJE MAJČINSTVA I OČINSTVA

Pravo svakog djeteta je da zna tko su mu roditelji.

Prema Obiteljskom Zakonu majčinstvo i očinstvo može se priznati na zapisnik u matičnom uredu kod matičara, u Centru za socijalnu skrb i na sudu. Ako se priznanje majčinstva i očinstva vrši pred nadležnim Centrom za socijalnu skrb isti je dužan zapisnik o priznanju dostaviti matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih.
Priznanje majčinstva upisati će se u maticu rođenih ako je nadležni Centar za socijalnu skrb dao svoju prethodnu suglasnost.
Za upis priznanja očinstva potreban je pristanak djetetove majke. Majka svoj pristanak može dati i pred nadležnim Centrom za socijalnu skrb.
Ako je dijete navršilo četrnaest godina života i sposobno je shvatiti značenje priznanja, potreban je i njegov pristanak na priznanje očinstva.
Dijete daje svoj pristanak pred Centrom za socijalnu skrb svog prebivališta odnosno boravišta. 

 

 

MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI DJETETA

Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta. Centar za socijalnu skrb dužan je odmah po primitku obavijesti  ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava.
Na temelju saznanja o pogreškama i propustima na strani roditelja u skrbi za mlt. djecu, Centar je ovlašten poduzimati odgovarajuće mjere obiteljsko-pravne zaštite.
Mjere obiteljsko-pravne zaštite su:
- upozorenje,
- nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi,
- oduzimanje roditelju prava da živi s mlt. djetetom i odgaja ga,
- lišavanje roditeljskog prava.

 


UPOZORENJE

Centar za socijalnu skrb upozorit će roditelje na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta i pomoći im da te pogreške i propuste uklone, a može ih uputiti u savjetovalište ili školu za roditelje.

 

 

NADZOR NAD IZVRŠAVANJEM RODITELJSKE SKRBI

Centar za socijalnu skrb odredit će nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kad su pogreške i propusti u skrbi o djetetu viševrsni ili učestali ili kad je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta.
Odlukom o nadzoru odredit će se program nadzora nad roditeljima i djetetom te imenovati osoba koja će program provoditi.

 

ODUZIMANJE PRAVA RODITELJU  DA ŽIVI S MLT. DJETETOM I ODGAJA GA

Sud će u izvanparničnom postupku roditelju koji u većoj mjeri zanemaruje podizanje i odgoj djeteta ili postoji opasnost za pravilno podizanje djeteta, oduzeti pravo da živi sa svojim djetetom i odgaja ga, te će dijete povjeriti na čuvanje i odgoj drugoj osobi, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.
Smatra se da roditelj u većoj mjeri zanemaruje podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta primjerice ako ne skrbi dovoljno o prehrani, higijeni, odijevanju, medicinskoj pomoći, redovitom pohađanju škole, ne sprječava dijete u štetnom druženju, zabranjenim noćnim izlascima, skitnji, prosjačenju ili krađi.
Navedeni postupak pred sudom može inicirati centar za socijalnu skrb na temelju saznanja i postupanja prema roditeljima.

 

 

LIŠENJA PRAVA NA RODITELJSKU SKRB

Sud će u izvanparničnom postupku roditelja koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava lišiti prava na roditeljsku skrb.
Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:
1. provodi tjelesno ili duševno nasilje nad djetetom, uključujući izloženost nasilju među odraslim članovima obitelji,
2. spolno iskorištava dijete,
3. izrabljuje dijete sileći ga na pretjerani rad ili na rad koji nije primjeren njegovoj dobi,
4. djetetu dopušta uživanje alkoholnih pića, droge ili drugih opojnih sredstava,
5. navodi dijete na društveno neprihvatljivo ponašanje,
6. je napustio dijete,
7. ne skrbi dulje od tri mjeseca o djetetu s kojim ne živi,
8. u roku godine dana ne stvori uvjete za zajednički život s djetetom s kojim ne živi, a da za to nema osobito opravdan razlog,
9. ne skrbi za osnovne životne potrebe djeteta s kojim živi ili se ne pridržava mjera koje je radi zaštite prava i dobrobiti djeteta prethodno donijelo nadležno tijelo,
10. na drugi način grubo zlorabi djetetova prava.
Navedeni postupak pred sudom može inicirati centar za socijalnu skrb na temelju saznanja i postupanja prema roditeljima.

 

Dodatne informacije: Obiteljski zakon
( N.N. 116/03,17/04,136/04,107/07,57/11,61/11)


Letci:                        

Sklapanje braka prije punoljetnosti
Razvod braka
Postupak posredovanja prije razvoda braka
Priznavanje materinstva i očinstva
Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
Odnosi roditelja i djece
Roditeljska skrb

 

<--- Povratak